ေဗ်ာက္အိုးလာၿပီ (from Faces Magazine)

Posted: November 30, 2009 in Interview
Tags: , ,

Faces magazine ထဲမွာပါလာတဲ့ ေဗ်ာက္အိုးရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးကိုအားလံုးလဲဖတ္လို႕ရေအာင္ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s