အိမ္ : ၾကည္ေမာင္သန္း

Posted: July 14, 2011 in OBO Street Section
Tags: ,

((((အိမ္))))

ဓနိပင္ေတြက
မိခင္ဆုိရင္
၀ါးပင္ေတြကသားေပါ့
၀ါးဓနိေတြနဲ႔
သားအမိေတြ
အိမ္တစ္လံုး ေဆာက္ၾကမယ္ ။

ၾကည္ေမာင္သန္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s