ဂီတအစည္းအရံုး ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ဖြဲ႕စည္းၿခင္း ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း

Posted: April 6, 2012 in Review

ယေန႔က်င္းပျပဳလုုပ္ေသာ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

၁။ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးကိုု မၾကာမွီ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမာက္ဖြဲ႕စည္း မည္။

၂။ ထိုုသိုု႔ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာ့အသံမွ ကူညီေပးမည္။

၃။ အမႈေဆာင္အေဟာင္းမ်ားလည္း ျပန္လည္အေ႐ြးခံခြင့္႐ွိသည္။

၄။ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးသည္ NGO ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သည့္ အေသြးအေရာင္မွ မပါေစေရးကိုု ဂ႐ုုစိုုက္ပါ။

၅။ မိမိတိုု႔ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မကင္းကြာႏိုုင္။

၆။ NGO သက္သက္ လြတ္လပ္စြာလုုပ္ကိုုင္လိုုပါက ဂီတအစည္းအ႐ံုုး၀င္မ်ားကိုုယ္တိုုင္ ရပ္တည္ႏိုုင္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါ။

၇။ ဂီတအစည္းအ႐ံုုး၀င္တိုုင္း ဆဒၵမဲေပးပိုုင္ခြင့္႐ွိသည္။

၈။ ခိုုးကူးေခြမ်ား ဖမ္းဆီးရာတြင္ အကူအညီေပးမည္၊ သိုု႔ေသာ္ လတ္တေလာ ခိုုးကူးပေပ်ာက္ေရးသည္ မျဖစ္ႏိုုင္ေသးပါ။

၉။ အဓိကေျပာၾကားသြားသည့္ အခ်က္မွာ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးကိုု မည့္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ ၾသဇာခံ မျဖစ္ေစရ။

စသည္တုုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သေဘာထားအျမင္အခ်ိဳ႕

၁။ ။၄င္းအစည္းအေ၀းသိုု႔ တက္ေရာက္ရန္ မည္သည့္စာ၊နယ္၊ဇင္း မ်ားကိုုမွ ဖိတ္ၾကားထားမႈမ႐ွိုုျခင္း၊ အစည္းအ႐ံုုး၀င္ လူအနည္းငယ္သာ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း၊ ထိုုသိုု႔တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွာလည္း မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္ကိုု ေဆြးေႏြးမည္ကိုု ၾကိဳတင္မသိ႐ွိရျခင္း၊ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈအခ်ိဳ႕႐ွိေသာ္လည္း ၄င္းတိုု႔၏ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ DG ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုု အေသအခ်ာမၾကားရျခင္း စသည္တိုု႔ေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဂီတတစ္ေလာကလံုုး၏ ျပႆနာမ်ားကိုု ေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္ႏိုုင္ခဲ့ပါ။

၂။ ။ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ေျပာၾကားေလ့႐ွိေသာ All Inclusive အားလံုုးပါ၀င္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးသည္ ယခုုကဲ့သိုု အစည္းအေ၀းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲမည္ဟုု တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကပါသည္။

၃။ ။ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးသည္ ဂီတေလာကသားမ်ားႏွင့္ဖြဲစည္းထားျပီး ေလာကအက်ိဳးကိုု သယ္ပိုုးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိသည္ႏွင့္ အညီ မိမိတိုု႔ေလာကသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကိုု ဂီတေလာကသားမ်ားအားလံုုး (အစည္းအ႐ံုုး၀င္မထားသူမ်ားအပါအ၀င္) ကိုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိ႐ွိနားလည္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု တိက်ျမင္သာစြာ ေဖၚျပသင့္ပါသည္။

၄။ ။ ဂီတေလာကသားမ်ားအားလံုုးက မည္သည့္ကိစၥမ်ားမဆိုု အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည့္စံုုစြာ သိ႐ွိနားလည္ျပီး မိမိတိုု႔သက္ဆိုုင္ရာအလႊာအသီးသီး ၾကိဳတင္ညွိႏိႈင္းကာ အားလံုုးပါ၀င္ႏိုုင္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား၊ Workshop မ်ား က်င္းပကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းႏွီးနားလည္ႏိုုင္ၾကျပီး ”အစည္းအ႐ံုုး” ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္အညီ ဆက္လက္တိုုးတက္ေအာင္ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္႐ြက္လိုုၾကပါသည္။

၅။ ။ အဆံုုးစြန္နီးပါး ျပိဳက်ပ်က္စီးလုုနီးေနေသာ မိမိတိုု႔ဂီတေလာကအတြက္ အဓိကလိုုအပ္ခ်က္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ

(၁) ဂီတမူပိုုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ ခံစားပိုုင္ခြင့္မ်ား

(၂) ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ား၊

(၃) ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ကာလတစ္ခုုအထိ ေလ်ာ့ေပါ့ခံစားခြင့္မ်ား (အခြန္၊ မီတာခ စသည္)

(၄) လ်ွပ္စစ္မီး၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ စသည့္ Infrastructure မ်ား၊

စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ဂီတေလာကသားမ်ား ညွိႏိႈ္င္းစဥ္းစားကာ ေနာင္လာမည့္ ဂီတအစည္းအ႐ံုုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားကိုု လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးလိုုၾကပါသည္။

၆။ ။ ေနာက္ဆံုုးအေနျဖင့္ အစည္းအ႐ံုုး၀င္မ်ားအားလံုုးသည္ မည္သည့္ အေသြးအေရာင္ျဖစ္ေစကာမူ တစ္ဦးျခင္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲပုုိင္ခြင့္ကိုု ေလးစားလိုုက္နာၾကလ်က္ အစည္းအ႐ံုုး၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုု အားလံုုးသေဘာညီခ်မွတ္ကာ ၄င္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုု လုုိက္နာၾကျခင္းအားျဖင့္ မိမိတိုု႔တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုုင္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုု တပိုုင္တႏိုုင္တည္ေဆာက္ၾကမည္ဟုု ႐ိုုးသားစြာယံုုၾကည္ၾကပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ တက္ေရာက္သူအခ်ိဳ႕၏ အျမင္မ်ားသာျဖစ္ျပီး သေဘာတူျခင္း၊ မတူျခင္းသည္ အားလံုုးရဲ႕ကိုုယ္ပိုုင္လြတ္လပ္ခြင့္ျဖစ္ပါတယ္

VIA:YeMyintThu facebook notes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s