ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ( ခင္ၿမန္မာေအာင္ ၊ လဲ့ရည္ၿမင့္ @ The Voice NewsJournal )

Posted: July 29, 2012 in Waring Alert
Tags:

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ၏ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္တုိက္လုိက္ပါလာသည့္ စက္မွဳက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳတြင္ ကာယလုပ္သားမ်ားဟုေခၚဆိုႏိုင္ေသာ
စက္ယႏၱားၾကီးမ်ားႏွင့္ အၿမဲတေစထိေတြ႕ေနသူမ်ား ၊ ေဖ်ာ္ေၿဖေရးက႑ပိုင္းတြင္ နားၾကပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဟုဆိုႏိုင္ေသာ နားၾကပ္သံုးစြဲမွဳမ်ား
လာေသာလူငယ္မ်ား ၊ ကူးသန္းသြားလာေရးက႑ရွိ ကား ၊ ရထား ၊ ေလယာဥ္ ၊ သေဘာၤစသည္ တို႔တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား
အစရွိသူတို႔၏ အၾကားအာရံုကို အႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစေသာ ဆူညံသံမ်ားကို ေန႕စဥ္နီးပါးရင္ဆိုင္ေတြ႕ရေပရာ ႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ လူသား
အရင္းအၿမစ္ကို စိန္ေခၚေနေသာက႑တစ္ခုၿဖစ္လာႏိုင္သည္ ။

လူ႕ခႏၶာကိုယ္၏အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ နားသည္လည္းအပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းပါက လူ႕ဘ၀သက္တမ္း
ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ထိခိုက္လာသၿဖင့္ အၾကားအာရံုဆံုးရွံုးၿခင္းအၿပင္ ေရွ႕ဆက္ရမည္ ဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ကို ထိခိုက္
ေစႏိုင္ပါသည္ ။ သို႔ၿဖစ္ရာ ဆူညံသံေၾကာင့္ ၿဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဖာ္ၿပလုိက္ပါသည္ ။

အၾကားအာရံုပ်က္ဆီးၿခင္းငါးမ်ိဳး

သာမန္ထက္ၿပင္းေသာ ဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ အၾကားအာရံုထိခုိက္ခံစားရႏိုင္သည့္ အေၿခအေနသံုးမ်ိဳးရွိသည့္အၿပင္ ရုတ္တရက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿခင္း
ေၾကာင္းနားကိုထိခိုက္ၿခင္းမ်ားလည္းရွိသည္ ။ သာမန္လူတစ္ဦးသည္ မူလၾကားႏိုင္ေသာအသံထက္ ၿပင္းထန္ၿပီး ၾကားသင့္သည့္အခ်ိန္ထက္ ပိုမို
ၾကာၿမင့္ၿခင္းေၾကာင့္ ေခတၱအၾကားအာရံုေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ၊ လေပါင္း၊ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြဲၿမဲစြာၾကားမိလာပါက အၾကားအရံု လံုး၀ေပ်ာက္ကြယ္
ၿပီး နားႏွစ္ဖက္လံုးပ်က္ဆီးသြားႏိုင္သည္ ။
ထုိ႔ၿပင္ နားအူၿခင္းလကၡဏာသည္ ဆူညံသံပတ္၀န္းက်င္၌ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာေနထုိင္ရၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ၿပီး ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္သည့္ေဆး၀ါး
တိတိက်က်မရွိေခ် ။ သာယာၿငိမ့္ေညာင္းေသာအသံမ်ားနားေထာင္ၿခင္းႏွင့္ Concelling ( ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးၿခင္း ) တို႕သာ ၿပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ။

ေခတၱအၾကားအာရံုေပ်ာက္ကြယ္ၿခင္း

သာမန္လူမ်ား၏နားႏိုင္ရည္ရွိေသာ အၾကားအာရံုထက္ေက်ာ္ပါက ယာယီခ်ိဳ႕ယြင္းသြားတက္သည္ ။ သာဓကအားၿဖင့္ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုတြင္ 85 dB
ထက္ေက်ာ္ေသာဆူညံသံမ်ားကို ရွစ္နာရီထက္ေက်ာ္ လြန္စြာနားမေထာင္မိရန္ တရား၀င္တားၿမစ္ထားသည္ ။ယင္းကဲ့သို႔ ခံစားရပါက ေပ်ာက္ကင္းရန္  သာမန္အားၿဖင့္၁၆ နာရီခန္႔ၾကာၿမင့္ ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံယင္းထက္ပုိ ၾကာၿမင့္စြာခံစားရၿပီး ၿပန္လည္ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္ ။

ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိေသာဆူညံသံမ်ား

၅ ေပအကြာမွ တိုးတိုးေၿပာေသာအသံ                 30 dB                      
ေန႕စဥ္ပ်တ္၀န္းက်င္တြင္ၾကားရေသာအသံ           60 dB
ရံုးသို႔မဟုတ္ ေနအိမ္တြင္ၾကားရေသာအသံ           75 dB
စက္မ်ားေမာင္းႏွင္သံ                                    85-95 dB
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သံ                       100 – 110 dB
၁၄၅ မမ ပစၥတိုသံ                                       140 – 145 dB
ေလယာဥ္အင္ဂ်င္သံ                                    150 – 170 dB

85db ႏွင့္အထက္ကို ဆူညံသံဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး အၾကားအာရံုကိုထိခိုက္ႏိုင္သည္ ။

အၾကားအာရံုလုံး၀ပ်က္ဆီးၿခင္း

အၾကားအာရံုပ်က္စီးၿခင္းသည္လည္း ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားအသံုးၿပဳၿခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ၿပင္းထန္ေသာကင္ဆာေဆးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၿဖစ္ပြားတတ္ေသာ္လည္းအဓိကအားၿဖင့္ဆူညံသံေၾကာင့္ ခံစားရေသာထိခိုက္မွဳသည္ကုသရန္ခက္ခဲသည္ ။
ယင္းေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားမွာ ဂ်ိဳက္သိုး ၊ ဦးေႏွာက္အေမွးေရာင္ ၊ ေသြးခ်ိဳ ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ စေသာေရာဂါမ်ားၿဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲသည္ အၾကားအာရံုထိခိုက္မွဳမ်ားရွိႏိုင္သည္ ။ ဆူညံသံေၾကာင့္ အၾကားအာရံုလံုး၀ပ်က္ဆီးမွဳမ်ားသည္ သာမန္နားေလးသူမ်ားထက္ အလုပ္တြင္ထိခိုက္မွဳပိုမိုရွိ လာႏိုင္သည္။အေၾကာင္းရင္းမွာ ယင္း၏ဆိုးက်ိဳးသည္နားႏွစ္ဖက္စလံုးကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္   ။   ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားယေန႕ထက္တိုင္မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ေရာဂါႏုေသာသူမ်ားအတြက္ နားၾကားအကူကိရိယာ တပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ္လည္းအသံမပီမသမ်ားၾကားရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အတန္သင့္သာ အသံုး၀င္သည္ ။

ဆူညံသံမ်ားၾကား အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုရင္

မလြဲမေရွာင္သာေသာ ဆူညံသံမ်ားၾကား အလုပ္လုပ္ရမည္ဆိုပါက နားဆို႔ကိရိယာ (Ear Plugs) ၊ နားၿပင္ပမွဖံုးအုပ္သည့္ ကိရိယာ (EarMuffs) တို႔တပ္ဆင္ၿခင္း ၊ ဆူညံသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုအေ၀းထိန္းစနစ္ၿဖင့္ ကိုင္တြယ္ေစၿခင္း ၊ ဆူညံသံကို သက္သာေစမည့္ စက္သစ္မ်ား ၊ ဆူညံသံထြက္ရွိမွဳကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ ၿပဳၿပင္ထားေသာ စက္မ်ားအစရွိသည္တို႔ကို ၾကားခံအကာစက္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ၾကားခံကာအသံုးၿပဳၿပီးမွ ဆူညံသံမ်ားၾကားအလုပ္ လုပ္သင့္သည္ ။

အၾကားအာရံုစစ္ေဆးၿခင္း

ကေလး၊လူၾကီး၊အသက္အရြယ္ မေရြးစစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေမြးစကေလးတိုင္းအား မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ရမည့္ စမ္းသတ္စစ္ေဆးမွဳတစ္ခုအၿဖစ္ နားအၾကားအာရံုစစ္ေဆးၿခင္းကိုသတ္မွတ္ထားသည္ ။ ယခုအခါတြင္ စက္ၿဖင့္ နားအၾကားအဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းၿခင္းေၾကာင့္နားမၾကားၿခင္းႏွင့္ အာရံုေၾကာခ်ိဳ႕ယြင္းၿခင္းမ်ား စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီၿဖစ္သည္ ။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး႒ာန၏စိစစ္ခ်က္မ်ားအရ ၇ ရာခုိင္ႏွဳန္း မွ ၂၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႕သည္ နားမၾကားသူမ်ားၿဖစ္ၾကသည္ ။ နားအၾကားအဂၤါပ်က္ဆီးၿခင္း ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္း မွ ၆ ရာခုိင္ႏွဳန္းသည္ဆူညံသံတို႔ေၾကာင့္ နားမၾကားသူမ်ား
ၿဖစ္ၾကသည္ ။

ကုသၿခင္းနည္းလမ္းမ်ား

နားအၾကားအာရံုပ်က္စီးၿခင္းကိုကုသရာတြင္ပတ္၀န္းက်င္ဆူညံသံကိုတတ္ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ၿခင္း၊ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမွဳပံုမွန္ၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမွဳ ပံုမွန္ၿပဳလုပ္ၿခင္းႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာေဆာင္ရြတ္ၿခင္း ၊ နားအၾကားအကူကိရိယာတပ္ဆင္ေပးၿခင္းတို႔ၿဖင့္ ကုသႏိုင္သည္ ။
ဒါ့အၿပင္ နားအူၿခင္းသက္သာေအာင္ေစရန္ အၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကို လုိက္နာၿခင္း ၊ နားအၾကားအာရံုထိခုိက္မွဳ ေလ်ာ့နည္းေစရန္လုိက္နာေဆာင္ရြတ္ၿခင္း ၊ နားၾကားကူကိရိယာမ်ားအၿပင္အၿခားအေထာက္အကူၿပဳ ပစၥည္းမ်ားအၿပင္ အၿခားအေထာက္အကူၿပဳပစၥည္းသံုစြဲၿခင္းၿဖင့္ နားအၾကားအာရံုၿပန္လည္သက္သာေစရန္ ကုသႏိုင္သည္ ။သို႔ေသာ္ ဆူညံသံေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ
နားႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေအာင္ကုသရန္ မရရွိႏိုင္ေခ် ။ နားအၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳအတြက္ ကာကြယ္ၿခင္းသည္သာ အဓိကအထိေရာက္ဆံုးၿဖစ္ၿပီး အၿမဲတေစ နားၾကပ္တပ္၍သီခ်င္းနားေထာင္ၿခင္း ၊ ဆူညံသံမ်ားအၾကား အလုပ္လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အကာအကြယ္မဲ့ လုပ္ကိုင္ၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ။

( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွဳလက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI ) ရံုးခ်ဳပ္တြင္က်င္းပေသာ ” ဆူညံသံေၾကာင့္ အၾကားအာရံု
ထိခိုက္ၿခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး ” ပညာေပးေဟာေၿပာပြဲတြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ( ၿငိမ္း ) ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ ႏွင့္ နားအၾကားအာရံုအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာရွိန္ၿမင့္တို႔၏ ေၿပာၿပားခ်က္
မ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ၿပထားသည္ ။ )

VIA: The Voice newsjourna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s