ျမန္မာႏိုင္ဂီတအစည္းအရုံးဗဟိုတြင္ ႏွုတ္ထြက္သြားေသာ “ေရြးျခယ္တင္ေျမႇာက္ ၾကီးၾကပ္ေကာ္မရွင္” မွလူမ်ားအစား အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား ျဖင့္ အစားထိုး၍ ေအာင္ျမင္စြာ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း

Posted: July 31, 2012 in Uncategorized
Tags:

ဒီကေန႕ ျမန္မာႏိုင္ဂီတအစည္းအရုံးဗဟိုတြင္ ႏွုတ္ထြက္သြားေသာ “ေရြးျခယ္တင္ေျမႇာက္ ၾကီးၾကပ္ေကာ္မရွင္” မွလူမ်ားအစား အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ား ျဖင့္ အစားထိုး၍ ေအာင္ျမင္စြာ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။


အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ “ေရြးျခယ္တင္ေျမႇာက္ ၾကီးၾကပ္ေကာ္မရွင္” အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ …

၁။ ဦးဝင္းမင္းေထြး (ဥကၠဌ)
၂။ ဦးခင္ေမာင္လြင္ (ဒုဥကၠဌ)
၃။ ဦးေဌးေအာင္
၄။ ဦးကိုကိုေလး (သမိုင္း)
၅။ ဦးစန္းယု
၆။ ဦးရစ္ခ်တ္
၇။ ဦးေဂ်ေဂ်
၈။ ဦးလင္းလင္း
၉။ ဦး Rခိုင္
၁၀။ ဦးဘိုေအး (တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး-၁)
၁၁။ ေဒၚသီသီမာ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး-၂)
၁၂။ ဦးလီယိုနတ္ေမာင္ေမာင္လြင္ (အတြင္းေရးမႉး)
၁၃။ ဦးညီညီ (လဝန္းသစ္)
၁၄။ ဦးခ်မ္းေအးဝင္း
၁၅။ ဦးအနဂၢ
VIA: ျမန္မာႏိုင္ငံဂီတအစည္းအရံုးဗဟို ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးကြန္ယက္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s