ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ အမႈေဆာင္မ်ား

Posted: August 11, 2012 in News
Tags: ,

 

ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ (အဆို) တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ အမႈေဆာင္မ်ား –

၁။ သားစိုး
၂။ ရဲေလး
၃။ ေအာင္လ (Reason)
၄။ ေရမြန္(Idiots)
၅။ ေဂ်ာက္ဂ်က္
၆။ ႏိုင္း၀မ္း

ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ (အတီး) တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ အမႈေဆာင္မ်ား –

၁။ေက်ာ္လင္းထိန္ (KGK)
၂။ ဦးရွည္ၾကီး (Wanted)
၃။ ၀ီလီ (Reason)

ေခတ္သစ္ဂီတအလႊာ (အေရး) တြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ အမႈေဆာင္မ်ား –

၁။ ဟန္ထူးလြင္ (Big Bag)
၂။ ေဖာ္ကာ (wanted)
၃။ ေဂ်မီ
၄။ ရဲလင္းေအာင္(Bigg Y)
၅။ျဖိဳးေလး (Snare)
၆။ က်ိဳင္းလံု (Idiot)

 

 

 

 

Comments
  1. Wendy Shi says:

    I vote for Willie and Raymond ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s