ကၾကီးၿပတုန္းက StreetArt သမားေတြပြဲတစ္ခုအတြက္ၿပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔ထင္သြားဗ် ။Link ရလို႔ သြားၾကည့္မွ ေပတူး(ခ) ေဗာ့လဲ့မီးအတြက္ၿပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတာသိခြင့္ရလုိက္ပါတယ္ ။
ဒီလုိ ဖန္တီးၿပတဲ့လူေတြကိုေလးစားတယ္ဗ်ာ ။ ေတာင္ၾကီး မီးပံုးပ်ံပြဲနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး စံုလင္ေအာင္တင္ဆက္ေပးထားတဲ့ေနရာေလးတစ္ခုပါ ။

MEEPONEPYAN.COM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s